dimecres, 30 de novembre de 2016

L'Assemblea de Docents reclama a la Conselleria d'Educació més informació i rigor en la perfilació de les places ofertades en el procès d'adjudicació del personal docent interí

L'Assemblea de docents donam veu a les reclamacions del col·lectiu d'interins que demanen més informació en l'oferta de les les places a les adjudicacions i rigor en la correspondència d'aquestes amb les funcions que detalla la convocatòria.

Aquesta reclamació de les condicions en les adjudicacions d'interins permetria als aspirants conèixer les característiques específiques de les places i tenir la informació necessària per garantir l'èxit de la tria. Tenir la informació sobre la funció del treball proposat és la primera condició per garantir la satisfacció i la qualitat de la feina.

Quines són les reclamacions dels col·lectiu d'interins?

Pel que fa al perfil de les funcions:
Quan els docents interins seleccionam una de les funcions següents: Suport a l'Àrea de Ciències i Tecnologia (0590059), Suport a l'Àrea de Llengua i Ciències Socials (0590058) i Suport a l'Àrea Pràctica (0591026) ens podem trobar davant situacions professionals tant distintes com: fer suports de ciències a matemàtiques i biologia, fer àmbits a PMAR, fer FP bàsica, fer una especialitat en un grup ordinari, i molt sovint ens trobam davant una plaça mixta on hem d'afrontar alhora dues funcions diferents de les explicades abans. Aquest fet, fa que la docent hagi d'assumir matèries d'una especialitat diferent de la seva especialitat, i hagi de formar part de dos o tres departaments didàctics diferents (departament de les especialitats i departament d'orientació). Tot i que són funcions per les quals estam habilitats, són característiques a tenir en compte a l'hora de fer la tria.

Pel que fa als horaris:
Les places en horari de tarda i matí i tarda s'haurien d'especificar "sempre" i verificar que es corresponguin amb la realitat de la feina que es desenvoluparà al centre educatiu. Acceptar una plaça d'aquest tipus sense estar-ne assabentat/da amb anterioritat pot impossibilitar compaginar la vida professional i personal de la treballador. Per aquest motiu, una vegada realitzada la tria no pot quedar pendent de la organització del centre, sinó que s'ha d'haver previst abans.

Per tot l'exposat fins ara, demanam que tota aquesta informació específica aparegui en la convocatòria d'adjudicacions i que la Conselleria d'Educació vetli per l'acompliment de les característiques dels perfils que s'oferten per part dels centres.

dilluns, 7 de novembre de 2016

10 de novembre assemblea d'interins al CEIP Robines


Des de l'associació d'inerins afectats pel canvi en el criteri per l'ordenació als aspirants a funcionaris interins, ens sol·liciten una assemblea de docents interins per parlar d'aquest assumpte. Aixi, doncs, quedau convocats a l'assemblea del proper dijous 10 de novembre al CEIP Robines de Binissalem a les 17:30 hores, on es tractarà aquest i altres temes segons el següent ordre del dia:

  1. Ordenació de llistes (criteris: tutoritzacions, antiguetat, formació, experiència, nota expedient acadèmic)
  2. Tancament llistes tres anys.
  3. Oposicions (places, data, tipus, temari/lleis)

dilluns, 31 d’octubre de 2016

L'Assemblea de Docents exigeix al Govern que rectifiqui el projecte de pressupostos i augmenti la inversió per educació

El pressupost per a educació per al 2017 serà de 882,591 milions d’euros, xifra per davall del sol·licitat per la comunitat educativa i amb l’acord del Consell Escolar de les Illes Balears. El percentatge de despesa en educació balear està ancorat en un 3,0% del PIB des del 2012, molt per davall de la mitjana estatal i molt més llunyà de la mitjana europea. El projecte de pressupostos del 2017 necessita una rectificació urgent en la despesa en educació. Ens jugam el futur, i se'ns esgota el temps.

El passat divendres el govern de Balears va fer públic l'acord dels tres partits que garanteixen la governabilitat de la comunitat (PSIB, MES i Podem) per al projecte de pressupostos del 2017. La conselleria d'Educació i Universitat tendria unes despeses previstes de 882,591 milions d'euros, 65,377 més que el pressupost del 2016.

Aquesta quantitat queda molt per davall dels 1000 milions d'euros que la comunitat educativa, amb l'acord del Consell Escolar de les Illes Balears al davant, va sol·licitar al govern per tal d'iniciar un canvi de tendència en la inversió en educació que permeti una millora efectiva de la qualitat d'un servei públic essencial. Arribar als 1000 milions d'euros hauria d'haver comportat un augment de la despesa en educació del 22,4% respecte del 2016. Els partits que donen suport al govern s'han quedat en un exigu 8%.

El percentatge de despesa en educació sobre el PIB del territori, un indicador utilitzat en estudis comparatius entre els països, continua en pla des de l'any 2012, ancorat en el 3,0% (una dècima de punt per sobre del valor del 2016), a 1,2 punts sobre el darrer valor conegut de la mitjana de l'estat (4,2% el 2015) i a 2,5 punts del de la Unió Europea (5,5% el 2012). Els 1000 milions d'euros reclamats per la comunitat educativa haurien comportat una inversió en educació del 3,4% sobre el PIB. Lluny de les referències de l'estat i internacionals, però en la línia d'una millora que no es percep en la proposta del govern.

Si la continuïtat d'una situació deficitària en inversió en educació és una mala notícia, fa molt més mal veure que el 2017 és l'any, des del 2000, en què el percentatge de despesa en educació sobre el total del pressupost és més baix: un decepcionant 18,9% (el 2016 va ser del 19,4%, el 2014 del 19,8% i la resta d'anys va estar sempre en valors iguals o superiors al 20%).

Els pressupostos són l'expressió de la voluntat política, i les xifres el que ens diuen és que, malauradament, l'educació no és una prioritat d'aquest govern. Aquests pressupostos, pel que fa a educació, donen la raó a la directora general de la UNESCO, Irina Bokova, quan es lamenta a l'informe de seguiment "Educació per a tots" de 2015 que "(...) l'educació està infrafinançada. Molts governs han augmentat la despesa, però molts pocs han prioritzat l'educació en els pressupostos nacionals, i la majoria es queden curts en destinar el 20% recomanat que es necessita per començar a cobrir les necessitats de finançament".

No anam bé i no ens cal que la UNESCO ens ho recordi. És cert que el finançament de l'educació no és una condició suficient, però sí necessària per sortir del pou de la mancança d'infraestructures, dels barracons i de "solucions" provisionals que esdevenen permanents, de planificacions de ràtios sempre ajustades al valor màxim legal i que tenen com a resultat classes massificades, de no poder tenir els recursos humans i materials per atendre les necessitats d'atenció a la diversitat, de no poder establir mesures efectives per a l'equitat, de no poder actualitzar i renovar recursos didàctics obsolets, de no poder acondicionar les aules i els centres a metodologies d'aprenentatge inclusives i participatives ...

Balears té un problema evident de finançament que cal resoldre des de les instàncies polítiques representatives i amb la mobilització social necessària. Però el projecte de pressupostos del 2017 necessita una rectificació urgent en la despesa en educació. Ens jugam el futur, i se'ns esgota el temps.

dimecres, 19 d’octubre de 2016

26 d'octubre.Concentració davant Delegació del Govern a les 18h

El proper dimecres 26 d'octubre vine de verd davant la Delegació del Govern a les 18h per demanar que Educació tengui un millor finançament i per seguir fent visible el complet desacord amb la LOMCE i les revàlides.

divendres, 30 de setembre de 2016

L'Assemblea de Docents exigeix al govern un pressupost en educació de mil milions d'euros pel 2017

L’Assemblea de Docents reunida el 29 de setembre decideix exigir un pressupost d'educació per al 2017 de 1000 milions d'euros. Aquesta exigència es troba en la mateixa línia que les que han fet altres entitats de la comunitat educativa com el Consell Escolar de les Illes Balears, Illes per un pacte i FAPA. Els docents consideram aquest augment pressupostari com a un primer pas imprescindible per acabar de manera progressiva amb la problemàtica de la manca d'espais i professionals per atendre als alumnes dels centres escolars de les Illes Balears i exigeix al Govern i als partits que li donen suport que compleixin amb els compromisos electorals adquirits amb els ciutadans.
Tres anys després, en l’aniversari de la històrica manifestació en defensa de l’educació, els docents seguim mobilitzats per millorar l’eduació de les Illes Balears.

Ahir, a Mallorca ens reunirem a la primera assemblea general d’aquest curs escolar a l’IES Marratxí. Durant aquesta assemblea es tractaren diferents temes de debat com la sobresaturació de les aules, la creació del Col·legi professional de docents, la manca d'infraestructures educatives, l'augment de “barracons “, el compromís d'increment del 30%, els pressuposts pel 2017, etc.

Referent al debat sobre els pressuposts educatius pel 2017 destacam que,les Illes Balears dediquen un 2'96 % del PIB a educació, aquesta xifra està molt per davall de la mitjana de l'Estat, un 4'4%, i molt enfora de la mitjana europea que es situa per sobre del 5 % del PIB. Tot i les mancances de diners que pateixen les Illes per les dificultats de finançament derivades d'un sistema fiscal injust, creim que aquest fet no ha de servir d'excusa als nostres governants perquè dediquin més diners a educació, pensam que és una questió de prioritats polítiques dedicar un percentatge superior a educació, que s'ajusti a les necessitats urgents dels alumnes i a les seves promeses electorals (les dificultats de finançament ja existien quan es presentaren a les eleccions). Si d'uns pressuposts escasos dedicam un percentatge insuficient, els resultats són catastròfics per un sistema educatiu que precisa de decisions i polítiques valentes per revertir la situació que patim des de ja fa massa temps. Duim un any i mig de legislatura i per assolir els compromisos electorals, el Govern hauria d'incrementar els pressupostos fins arribar, a finals de legislatura, al 4'5% del PIB. Per tots aquests motius, hem acordat exigir a la Conselleria dedicar com a mínim de 1.000 milions d’euros per educació al 2017. Aquesta millora és necessària per donar resposta la la millora d'infraestructures i professsorat. A tall d'exemple, a les Illes Balears, aquest curs hem començat amb 107 barracons, 14 més que l’any passat.

Referent a la sobresaturació de les aules: els docents denunciam la situació irregular que patim alumnes i docents i la dificultat d' atendre les necessitats dels nostres alumnes en aules massificades, situació que s'agreuja quan no es reb el suport necessari pels alumnes NESE i NEE. Denunciam que la Conselleria d'educació ha elaborat les quotes dels professorat de suport sense consensuar amb la comunitat educativa i que aquesta dinàmica ha deixat sense atenció a molts alumnes que ho necessiten . Aquest és el cas entre d'altres de les contínues denuncies per faltes d'ATES a Eivissa. En aquest sentit, des de l'Assemblea de docents, animam als companys que denunciin les irregularitats i les ràtios que es trobin fora de la llei. Recordam que ràtios a infantil de més de 28, a primària més de 29, a ESO més de 33 i a Batxillerat a més de 39 són ràtios il·legals. A FP Bàsica ràtios de més de 20 alumnes per aula també són il·legals.

També s’ha informat sobre la reunió del passat dimarts amb representants de la Conselleria d’Educació i Universitat sobre les revàlides LOMQUE. Així com també s’ha transmès la informació de la Mesa Sectorial del 29 de setembre on s'ha anunciat que possiblement sortiran unes 425 places d’oposició, places que només corresponen a la taxa de reposició (jubilacions i defuncions des de la darrera convocatòria d’oposicions, l’any 2011).

dimecres, 28 de setembre de 2016

L'Ad demana la màxima celeritat a la Conselleria per tal que informi a la comunitat educativa sobre les revàlides LOMQUE d'aquest curs escolar

Ahir, membres de la Coordinadora de l’Assemblea de Docents, el conseller d’Educació, director general de Planificació i Centres i el director general d’Innovació i Comunitat Educativa es reuniren a instàncies de la Conselleria per informar sobre les revàlides LOMQUE per aquest curs.

Els membres de la Coordinadora i els representants de la Conselleria coincidim en rebutjar les Revàlides. Tot i això, als centres educatius ens trobam en una situació d’incertesa i confusió perquè no sabem si es faran o no aquestes proves i com es plantejaran en cas que s'apliquin a diferents nivells educatius.

A principi de curs els docents hem d’enllestir les programacions i informar les famílies. En aquest sentit, valoram positivament el fet d'obtenir informació de la Conselleria per tal de clarificar la situació. Així com també valoram poder informar els nostres companys a la propera assemblea general de dijous 29 de setembre.

Quant a les proves de 3r i 6è de Primària, ens han informat que tenen la intenció de seguir la mateixa estratègia que el curs passat, és a dir, no realitzar avaluacions externes i fer servir les avaluacions ordinàries dels centres; i, en el cas de sisè, es farà un informe individualitzat. Pel que fa a quart d’ESO sembla que les proves no tendran valor acadèmic.

Les dificultats més rellevants es presenten a segon de Batxillerat, ja que aquestes proves no seran vinculants per obtenir el títol de Batxillerat, però sí per a accedir a estudis universitaris. En aquest sentit, la intenció de la Conselleria és coordinar-se amb altres comunitats autònomes per donar una resposta comuna la primera setmana d’octubre. A més, a les Illes Balears, s’ha creat una comissió entre la UIB i la Conselleria per elaborar aquestes proves que esperen que siguin al més semblant possible a la Selectivitat. Per altra banda, confien que la CRUE (Conferència de Rectors d’Universitats Espanyoles) unifiquin unes proves vàlides per tot l’Estat espanyol.

La Coordinadora de l’Assemblea de Docents demana a la Conselleria la màxima urgència per saber si els nostres alumnes s’hauran d’enfrontar o no a unes proves de revàlida que els condicioni el futur.

La informació exposada durant la reunió d’ahir serà transmesa als companys en l’Assemblea General del dijous 29 a les 17:30h a l'IES Marratxí. A més, es tractaran els següents temes:

1. Informacions diverses:
Cobrament estiu interins, aportació campanya Motxilles solidàries, col·legi Professional i nova campanya de ràtios (massificació d'aules, reducció i atenció a la diversitat...).

2. Oposicions.

3. Pressuposts 2017.

4. Illes per un Pacte.

5. LOMQUE i revàlides.

6. Adhesió al manifest SENSE LÍMITS NO HI HA FUTUR.

7. Precs i preguntes. Petició d'interins: millorar el perfil de les places.

diumenge, 25 de setembre de 2016

El proper dijous #29S ens reunim a la primera assemblea d'aquest curs a l'IES Marratxí a les 17:30h. Hi seràs?Està clar que motius per reunir-nos no ens falten. A dia d'avui, hi ha un mutisme absolut sobre la convocatòria d'oposicions, el curs passat tinguérem un pressupost d'educació entorn del 2,9% del PIB (mitjana estatal de més del 4% i promesa electoral d'arribar al 5%), necessitam llevar els barracons de les escoles, dotar adequadament els equips de suport, tenim el dret de cobrar íntegrament el sou si ens posam malalts. 

I, per si no bastàs, si creim que la LOMCE era un malson passat, ens trobam amb la incertesa de la seva aplicació total amb el fantasma de les revàlides cada dia més a prop.

L'ordre del dia serà la següent:
1. Informacions diverses:
  Cobrament estiu interins.
  Aportació campanya Motxilles solidàries.
  Col·legi professional.
  Nova campanya de ràtios (massificació aules, reducció atenció a la diversitat...).     Propostes
2. Oposicions
3. Pressuposts 2017.
4. Illes per un Pacte.
5. LOMCE i revàlides.
6. Adhesió al manifest SENSE LÍMITS NO HI HA FUTUR.
7. Precs i preguntes:
  Petició d'interins: millorar el perfil de les places.

Esperem la vostra assistència!