divendres, 24 octubre de 2014

LA CONVOCATÒRIA DE VAGA DE L'ASSEMBLEA DE DOCENTS ÉS LEGAL, LEGÍTIMA I VIGENT

La regulació del Dret de vaga ens ve donada per al Reial Decret Llei 17/1977, el qual ve reconegut per la sentència 11/1981 del Tribunal Constitucional, d'aplicació, encara que per analogia, al dret de vaga dels funcionaris, dret que, per altra banda, ve expressament reconegut a l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (art. 15 c) i a les regulacions autonòmiques (llei 2/1989, art. 82).

El RDL 17/1977 estableix que per a l'exercici del dret de vaga, són necessaris un seguit d'actes preparatoris a fi d'advertir a la part empresarial i als ciutadans de la possibilitat o imminència del conflicte. A més dels comunicats de premsa, reunions, manifestacions, etc., destaca com a acte preparatori el fet d'acudir als serveis d’arbitratge o mediació, com per exemple, a les Illes Balears, el TAMIB.

Pel que fa als subjectes legitimats per poder declarar formalment una vaga, aquest són o bé els sindicats amb implantació tant pel nombre de proclamats a les eleccions sindicals com per la capacitat de mobilització al sector (Art. 2,2,d Llei Orgànica de Llibertat Sindical); o els propis treballadors directament, en el nombre que sigui, ja que la STC 11/1981 va declarar inconstitucional el requisit de què la iniciativa havia de ser recolzada per al manco un 25 per cent dels treballadors de la plantilla.

Una vegada pres l'acord, aquest ha de ser comunicat per part dels convocants a l'empresari afectat i a l'autoritat laboral competent. A la comunicació han de constar els objectius de la vaga, les negociacions prèvies, la data d'inici de la vaga i la composició del comitè de vaga (art. 3 RDL 17/1977). I ha de ser comunicada amb una antelació mínima de deu dies naturals a la data d'inici.

Aquest son els tràmits que han duit a terme els docents que genèricament vengueren a denominar-se l'Assemblea de Docents.

Cal destacar que la norma en cap moment parla de què sigui necessària l'autorització de l'autoritat. Tan sols diu que se li ha de comunicar. Però el fet constitutiu de la vaga és la pròpia comunicació. Cert és que l'administració podrà reclamar l’esmena de les deficiències que pugui localitzar, però això no vol dir que s'estigui a l'espera de la seva aprovació ja que la convocatòria feta per l'Assemblea, com a expressió de la voluntat dels treballadors, ja legitima la vaga per se.
L'Administració, efectivament, va requerir l'esmena de deficiències que es varen contestar i resoldre puntualment. Una vegada esmenades les deficiències, ja res més es va requerir, en clara demostració del compliment de tots els requisits necessaris per una legítima convocatòria de vaga.

A la comunicació, es va reflectir, tal com mana l'ordenament jurídic, la composició del comitè, com a òrgan encarregat de gestionar la vaga, procurar la negociació i la resolució del conflicte.
Diu l'art. 5 del RDL 17/1977 que el comitè estarà format per un màxim de 12 persones. No especifica la norma res sobre quin subjectes en concret han de formar el comitè, quedant a disposició dels convocants la seva elecció. De nou ens trobem que en cap moment és necessària l'aprovació per part de l'autoritat laboral ni de l’administració sobre els membres que ho componen.

Pel que fa a les seves funcions, l'art. 5 assenyala que han de participar a totes les actuacions sindicals, administratives o judicials que es duguin a terme per a solucionar el conflicte. Per tant, la seva màxima funció és la de negociar per arribar a un acord.

Al llarg de la vaga, les parts estan obligades a la negociació, segons estableix l'article 8,2 del RDL 17/1977. Per això el comitè establert per l'Assemblea sempre ha estat disposat a seure's a la seva corresponent taula negociadora, o, si per economia processal així s’hagués acordat, a participar en les de les altres vagues igualment convocades. Si no hi ha participat, no és sinó per la manca de compliment d'aquest deure per part de l'Administració.

En un altre ordre de coses, l'article 28,2 de la Constitució fa referència a l'adopció de les garanties necessàries per assegurar el manteniment dels serveis essencials durant la durada de la vaga. Aquestes garanties poden ser de molt diversos tipus (substitució per militars o forces de seguretat, conciliació o arbitratges, etc.) tot i que el més habitual és la designació de serveis mínims. La seva designació és competència de l'autoritat governativa (art. 10,2 RDL 17/1977), mitjançant resolucions motivades de forma concreta.

La responsabilitat en la fixació dels serveis mínims és una responsabilitat política. Per això, i malgrat que la negociació d'aquests serveis amb els treballadors ve recomanada fins i tot per l'OIT (Organització Internacional del Treball), aquesta negociació no és un requisit indispensable per a la seva validesa.

En canvi, l'administració, en un acte de menyspreu cap a la mateixa, ni tan sols va dictar-ne serveis mínims, tot i la seva importància i necessitat.


 No per això, la vaga no està perfectament convocada. És responsabilitat de l'administració el seu establiment i si no ho ha fet, seves seran les conseqüències. Malgrat aquesta irresponsabilitat, el col·lectiu de mestres sí ha demostrat seny i per això no s'ha emparat en el recurs fàcil de no atendre a cap servei mínim, vista la seva mancança, sinó que ha optat per atendre als establerts per altres convocatòries de vaga.

Continuisme a la Conselleria: Núria Riera no agafa el bou del conflicte educatiu per les banyes COMUNICAT DEL COMITÈ DE VAGA DE L'ASSEMBLEA DE DOCENTS

Valoracions 4 setmanes després del canvi de consellera d'EducacióAvui fa quatre setmanes que Núria Riera és consellera d'Educació, Cultura i Universitats. Per fer més memòria, avui fa quatre setmanes que la consellera va fer públic que s'havia posat en contacte amb nosaltres per mantenir una reunió que mai s'ha arribat a celebrar, ja que finalment no hem estat convocats.
Els necessaris i urgents canvis que han tengut lloc dins la Conselleria no han repercutit en un canvi d'actitud dels nostres governants cap a la resolució del conflicte educatiu. De moment, hem assistit a 4 setmanes de reunions i fotografies que tan sols cerquen amagar el conflicte educatiu rere un somriure i un discurs carregat de bones intensions i falsedat a parts iguals. La nova consellera manté una política continuista en la mateixa línia d'irresponsabilitat i manca de serietat de la seva predecessora quan no convoca els comitès de vaga i margina l'Assemblea de Docents de tota negociació, un error polític que tindrà les seves conseqüències en el futur. Tothom té clar que l'Assemblea de Docents és un dels actors principals en l'actual escenari educatiu i moure cap fitxa sense tenir-la en compte pot ser sinònim d'un fracàs anunciat. Però el problema és que la consellera no té ni fitxes ni cartes per jugar.
Per evitar qualsevol reunió amb l'assemblea de treballadors i de treballadores que en el seu moment va comunicar una convocatòria de vaga indefinida, que no està desconvocada, repeteix el mateix mantra que ja cantaren els infames Guillem Estarellas i Joana Maria Camps: “La convocatòria de l'Assemblea de Docents no és vàlida perquè no és correcta” i etc.
Avui compareixem davant els mitjans de comunicació per qüestionar aquesta teoria. Aportam un text redactat pels nostres missers en el qual es justifica que la nostra convocatòria de vaga és correcta i vigent. A més, també fem pública la darrera instància que vam entrar al registre de la Conselleria d'Educació el 3 d'octubre de 2013. Amb ella es corregien les errades detectades a la nostra convocatòria de vaga. Després d'aquesta data, oficialment, de la nostra convocatòria només hem rebut silenci. Un silenci que hem interpretat sempre com una aprovació del tràmit administratiu.
Però el més important i que tothom ha de tenir clar és que no correspon a cap consellera valorar si la nostra convocatòria és legal, il·legal, correcta o incorrecta. Quan es fa això s'està extralimitant de les seves funcions. Legalment a qui correspon determinar qualsevol valoració d'una convocatòria de vaga és als tribunals i, la Conselleria d'Educació, tot i la molèstia que li causa la nostra convocatòria de vaga, mai l'ha duta als jutjars perquè sap que tornaria a fer el ridícul com ho ha anat fent fins ara en tantes ocasions.
Per això, demanam que se li deixi de donar credibilitat a aquest cantet i exigim el reconeixement que pertoca al nostre comitè de vaga.
Amb gestos com la resolució dels expedients als directors de Maó o l'expulsió de Guillem Estarellas de la Conselleria, Núria Riera podia haver obert un escenari de diàleg que ella mateixa està truncant. La victòria de la comunitat educativa en la batalla del TIL li ho posava encara més fàcil. Però ella prefereix evitar resoldre el problema.
Equivocada està si pensa que la calma amb què s'ha trobat li durarà per sempre. Per part de l'Assemblea de Docents ens trobam en una calma tècnica, estratègica. Ja ho anunciàrem pel juny. La tardor seria per descansar i per acumular forces.
I si seguim així, com tenim acordat, arribarà un nou temps de forta denúncia, crítica i mobilització. La nostra és una vaga convocada per una sèrie de punts que van molt més enllà del TIL. És una vaga per la millora d'un insostenible sistema educatiu que cada vegada fa més aigua a causa de les seves polítiques. Les conselleres i els presidents venen i se'n van. Però els docents perduram perquè aquesta és la nostra feina. De la mateixa manera, l'alumnat també roman en el sistema durant molts d'anys fins a acabar els seus estudis. Per això, els docents no ens conformam simplement amb la mort del TIL i demanam solucions a la resta dels punts de la nostra plataforma reivindicativa, exigències bàsiques per tenir un sistema educatiu mínimament potable.

En la seva part de la història, Núria Riera ha decidit convertir-se en una nova Penèlope del segle XXI. L'única cosa que l'interessa és fer temps per arribar a les eleccions. Així, de dia teix una roba en forma de reunions amb AMIPA, equips directius, declaracions de bones intencions, intents de negociació en meses sectorials... I a la nit desfà el seu treball: no mou un dit per tancar el conflicte obert, tracta d'enganyar els sindicats i rep ordres des de dalt per a què el sistema educatiu segueixi amb la mateixa precarietat en què aquest Govern l'ha deixat.
Ara mateix, l'única opció que té la consellera per guanyar credibilitat és aconseguir un excel·lent pressupost en educació per l'any vinent. Un pressupost necessari i imprescindible per sortir de la situació en la qual ens trobam. Sense una bona dotació econòmica per educació, les mancances del nostre sistema educatiu es perllongaran fins i tot en cas que hi hagi un canvi polític a les pròximes eleccions autonòmiques, cosa que seria lamentable. Un mal pressupost seria injustificable. Més quan fa temps que escoltam els anuncis del president Bauzà sobre la millora de l'economia balear. Sens dubte, és necessari que aquesta suposada millora repercuteixi en més doblers per educació.
Una vegada aconseguit el pressupost, la següent passa seria convocar els comitès de vaga per encetar una negociació honesta.
Tornant a la nostra calma tècnica, també en el mes de juny vam anunciar que a la tardor treballaríem per la construcció d'una proposta participativa que definís quina és l'Educació que vol la comunitat educativa. En aquesta línia, dia 30 d'octubre tindrà lloc una nova Assemblea de Docents en la qual aquest serà el tema principal. També per això ens hem embarcat, juntament amb tantes altres organitzacions en treballar per fer possible el Pacte Educatiu que les nostres illes necessiten per resoldre de forma permanent els problemes del nostre sistema educatiu, més enllà de qualsevol alternança política. Es tracta, doncs, d'una feina en positiu que contrasta amb l'actitud del Govern, de la Conselleria i dels seus hooligans.
És un insult a la intel·ligència de les persones que, ara, Bauzà parli de pacte educatiu. Fa tres anys tard. És més, ja en 2011 el seu conseller Bosch anunciava que el govern treballaria per un pacte (podeu recuperar els titulars de premsa) i el president en persona ho ha fet esclatar. Ell que ha tengut una Conselleria carregada de pólvora per dinamitar qualsevol diàleg o negociació. Ell que un dimarts manifesta voluntat de pacte i el dimecres retalla a la mesa sectorial les misèries que havia ofert la setmana anterior. Ell, evoca un nou deliri mentre la comunitat educativa treballa de valent per tenir un document de pacte consensuat en pocs mesos.
Núria Riera és la responsable del que passi d'ara endavant al món educatiu a les Illes Balears. Nosaltres tornam a advertir que l'albaïna que vivim en aquest moment pot ser la calma que precedeix la tempesta.

Mallorca, 24 d'octubre de 2014
Comitè de Vaga de l'Assemblea de Docents

dijous, 23 octubre de 2014

CLASSES DE REPÀS (hemeroteca 12-19 d'octubre)

Som a mitjans d’octubre i ni rastre de la frescor, ni tan sols de vespre, gairebé, ni de matinada. Ara bé, no hem d’oblidar els moments espectaculars, refrescants i hilarants protagonitzats pels pro TIL de diumenge dia 12 d’octubre: “Els pro TIL arrepleguen menys gent que Excalibur (...) admeten al Facebook de No vaig de vaga que la convocatòria fou un fracàs”... Caaaaa, ras i curt 150 persones i, enmig del patíbul –perdó de l’escenari- unes nines sense adoctrinar que duien camisetes amb simbologia d’extrema dreta, d’aquesta que propugna neteja ètnica i senyeres preconstitucionals... ooooohhhhhh. I ells, quina culpa en tenen? Què saben ells de la genteta que, en nom seu, llegeix comunicats i surt a la premsa fotografiada com si es tractàs d’una star de NVDV o de PLIS, educación, o d’Així no... ai perdó, que com que són tants a la manifa, que no ho poden controlar...uroooooooo.

“Per l’octubre cauen cabells i castanyes i creixen banyes “... les que li piquen a n’Ana Aguiló d’ençà que només varen ser 150 i, per això, intenta incendiar les xarxes amb comentaris de “així com ensenyen aquí, aviat els nins no sabran xerrar com nosaltres sinó com els de Catalunya”. Piròmana, que ets una piròmana “de pacotilla”, que sempre acabes igual de fotuda que les teves intervencions,!!  que no veus que els d’aquí feim les classes amb la nostra fonètica i el nostre lèxic??? I, de castanyes, que no trobes que ja te n’has pegades prou? Però si els que feis sortir als discursets és gent que no xerra més que castellà i que no fa comptes usar –perquè ni li interessa, ni ens respecta- el català de Mallorca mai de mai. En jamás de los jamases, pues estaría bonito...De fet, el teu amic, el president de prou i no vaig de vaga, va declarar en nom teu i de tots els de les teves plataformes antillenguacatalana-mallorquina-menorquina-eivissenca-formenterenca el "hartazgo" tras 17 años de una inmersión lingüística en catalán "que muy pocos quieren" y que calificó de "inconstitucional". Por ello reclamó al Govern una ley valiente que apueste por una educación de calidad, trilingüe y apolítica que acabe con el adoctrinamiento de sus hijos, "víctimas propiciatorias de un ideario nacionalista y catalanista" que no tiene espacio en las escuelas de Balears.Hooorrr, manu militari contra els qui parlin català, noooorrrr, aquí no piula ningú en català!! No queremos mallorquines en Mallorca. O sí, sólo “los nuevos mallorquines” los que respetamos pero no hablamos, ni nos interesa.

Els qui pentura es quedaran calbs de tant de pensar la manera d’enverinar la societat illenca són els portaveus de la fundació Jaume III que “constata que els llibres de text de tres grans editorials corresponents als nivells de primer, tercer i cinquè de Primària estan poc o gens adaptats a les modalitats lingüístiques insulars, i lamenten que en general es comprova un "desterrament" de l'article baleàric.
En roda de premsa, el portaveu de l'entitat, Joan Font Rosselló, i el filòleg i patró Xavier Pericay, han presentat els resultats d'un informe que han fet amb un buidatge de pàgines triades aleatòriament de llibres que actualment estan presents a les aules de Balears.
Font ha explicat que per a l'estudi no han utilitzat el model de llengua que defensa la Fundació, i en comptes d'això han optat per les "solucions normatives" reconegudes per l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), acompanyades per algunes "excepcions" que no hi són, però sí que recull el Diccionari Català-Valencià-Balear, i a més tenen "segles d'ús".
Mentre a la Fundació lamenten la “falta de voluntat” del món científic de fer cas a la seva visió filològica, assenyalen com a paradigmàtiques diverses intervencions del professor de Dialectologia del departament de Filologia catalana de la UIB, Jaume Corbera.
La vida és ben curiosa, mentre ells assenyalen positivament en Jaume Corbera, ell, el professor de dialectologia, diu el següent: “El 1986 dos personatges fins aleshores desconeguts dins la Filologia Catalana varen treure un llibre verinós que ha tengut unes conseqüències desastroses per a la confecció de la modalitat estàndard catalana. El llibre es titulava Verinosa llengua i els dos personatges eren Xavier Pericay i Ferran Toutain. No eren els primers que exposaven la doctrina que s'hi promou, però sí que varen ser els primers que varen tenir una repercussió important, perquè el llibre va tenir bastant de difusió i va servir de fonament als impulsors d'allò que en aquells moments va ser conegut com a "català light".(...)Als meus escrits mostr la manipulació de l'obra de Fabra i de Coromines, sobretot, que tots aquests personatges varen fer per a justificar la seva tasca de destrucció de l'estàndard català unitari i genuí que havíem heretat del model fabrià. Els meus articles són una denúncia de la maniobra disgregadora i espanyolitzadora d'aquests personatges, als quals se n'hi afegiren ben aviat altres, com per exemple Ivan Tubau...
Així que ja ho sabeu, el nostre professor, en Jaume Corbera ja fa anys que explica com és el model d’aquesta genteta que volen fer-nos menjar Aguilós i C&A, és a dir, la d’usar sempre el castellà arreu i el català, a casa, en barnús i sabatilles...
La mateixa actitud creu na Núria Riera que és factible davant el públic espectador: es tracta de cobrir amb molt de maquillatge i amb molta salut de pot la cara a fi que no es vegin ni grans, ni arrues, ni la deshidratació, ni les taques, ni res de res... Seriosament, Nuri, tu creus que oferint 250 professors més, recobrant la paga de tutors i de caps de departament has arreglat alguna de les condicions laborals que reivindicam en els 8 punts de l’Assemblea de Docents??? NOOOOOOOOOOO, no apedacis, no comencis a oferir minijobs que no serveixen per pal·liar l’escassessa real de recursos que tenim. Així sí que no. No surt ni a 1 professor per centre!!! Fora peresa i comença a fer feina de bon de veres. No creguis, ni per un moment, que ens faràs passar per dolents davant la societat: qualsevol pare és capaç d’entendre que un professor per centre no cobreix cap dels desdobles que vàreu eliminar i que ens han dut a l’amuntegament i a no poder dedicar temps individualitzat als alumnes. Posa-t’hi i fes-hi feina. AMB MENTIDES O AMB RECURSOS INSUFICIENTS NO PODEM AVANÇAR, o és que ja heu llevat els cotxes oficials? O és que ja heu mostrar on gastareu la milionada que aconseguíreu amb la vaga de 3 setmanes que férem. Vius i ungles!!  TILT I GAME OVER
dissabte, 18 octubre de 2014

No et perdis el darrer programa de Taula Educativa

Ja podeu escoltar el programa de ràdio de l'Assemblea de Docents del passat dimecres 15 d'octubre. Hi trobaràs novetats i reflexions del món educatiu de primera mà. Aquesta setmana hi podreu trobar una entrevista a a Vicenç Rodrigo, president de FAPA-Mallorca; a Margalida Janer de l'AMIPA Es Liceu; i Marta López, membre de la Plataforma de Pares i Mares per a la Inclusió Educativa.

http://www.ivoox.com/taula-educativa-141015-audios-mp3_rf_3611541_1.html

Però no us perdeu tampoc la secció 'Tremending tòpic' en què hi ha les reflexions dels tuitaires sobre la manifestació de la 'majoria silenciosa' a la plaça Major de Palma. I les gloses de Pere Joan Munar. O les respostes a la 'censura' d'IB3 contra l'Assemblea, els lligams de NVDV amb el feixisme... la reflexió de Pere Carrió i, com no, el darrer episodi d'Aló Riera i la novel·la protagonitzada per Mr Marcel Frog...

divendres, 17 octubre de 2014

Rafal Vell. 24 d'octubre Docència Balear Tour.

El divendres 24 d'octubre el Docència Balear Tour farà aturada al barri del Rafal a Palma.

L'Assemblea de mestres del Ceip Rafal Nou organitza aquesta jornada per treballar en positiu sobre l'Escola que Volem.La jornada conta amb la Col·laboració d'Assemblea de Docents i Plataforma Crida.

A les 18h començarà a la plaça Josep Maria Llompart amb el grup d'animació infantil "Astronautes Estrellats".

A les 18:30h, Plataforma Crida dinamitzarà un taller participatiu sobre l'Educació que volem. Serà una bona ocasió per entrar en contacte amb el Llibre Verd per l'Educació, i totes les propostes sorgides del taller passaran a formar-hi part.
 Un clar exemple de com la comunitat educativa pot fer sentir la seva veu.
A  la vegada que els adults fan el taller, els infants també  faran unn taller educatiu adaptat al seu nivell i  tallers artístics.
En acabar el taller, a les 20h, l'Associació de Veïns del Rafal Vell ens ofereix foc i caliu a les torradores que posaran a la nostra disposició, on podreu torrar el sopar que cada un dugui. Una forma distesa d'acabar la vetllada, que serà aproximadament a les 21:30h.
Aquesta jornada conta amb la col·laboració de l'Amipa del Ceip Rafal Nou, Amipa Ceip Rafal Vell i Federació d'Associacions de Veïns de Palma-Associació de Veïns del Rafal Vell.
Ara parlar d'Educació és qüestió de tots!
T'hi esperam i t'animam a participar-hi. Junts cridarem per una Educació Pública de Qualitat!


dimecres, 15 octubre de 2014

COMUNICAT DEL COMITÈ DE VAGA DE L'ASSEMBLEA DE DOCENTS EN RELACIÓ A LA DARRERA MESA SECTORIAL D'EDUCACIÓ

Una vegada apareguda en premsa la informació de la darrera Mesa Sectorial d'Educació, des del Comitè de vaga de l'Assemblea de Docents volem manifestar el següent:

Valoram de manera positiva el fet que des de la Conselleria d'Educació s'hagin reconegut errors i s'estigui intentant fer un apropament cap al col·lectiu docent per mirar de solucionar el conflicte que ens va conduir a la convocatòria d'una vaga indefinida.

Amb tot, i vists els temes que es tractaren ahir a la mesa sectorial, volem insistir que s'està entrant a negociar punts que pertanyen a la plataforma reivindicativa d'una vaga indefinida que, el dia d'avui, segueix convocada. Per això, instam una vegada més a la consellera d'educació, Núria Riera, a convocar els comitès de vaga per a la negociació dels temes pendents. Aquest és l'àmbit de negociació pertinent en cas d'una vaga convocada i és l'única manera d'arribar a un acord definitiu.

Quant a la valoració dels temes que han transcendit de la Mesa Sectorial, consideram que l'oferta d'acord que s'ha plantejat als sindicats no té per objectiu la millora global del sistema educatiu, sinó millores parcials de les condicions particulars dels docents que ja estam treballant. Cal recordar que els docents anàrem a la vaga amb reivindicacions de millora del sistema, no amb reivindicacions gremialistes i, per tant, no s'està treballant en una línia de solució del problema obert. Així les coses:

-Trobam del tot insuficient l'oferta de 250 places més per l'any que ve. La vergonyosa oferta no dóna ni un docent per centre.

-La nostra prioritat és la recuperació de les plantilles, perquè això redundarà en una reducció del nombre d'alumnes per aula, en la recuperació dels equips de suport i en el rescat de molts dels llocs de feina perduts. Aquesta prioritat no es pot rebaixar oferint reducció d'hores lectives a canvi de recuperar només una petita part dels llocs de feina desapareguts.

-El tema dels complements salarials suspesos amb el Decret de mesures urgents de 2012 també figurava en la plataforma reivindicativa de la vaga, però aquesta reivindicació en cap cas ha de ser la coartada per no recuperar (i desitjablement augmentar) la plantilla que teníem.

Més enllà d'ofertes sense fonament, entenem que ara mateix la Consellera Riera és responsable màxima de què puguem tenir un excel·lent pressupost per educació de cara al curs que ve. Un pressupost que ha de poder fer front a les necessitats del sistema educatiu. Per tant, una actitud responsable per part seva seria aconseguir dotacions econòmiques, explicar-les i, aleshores, obrir una ronda de negociacions amb els comitès de vaga. La resta és continuar amb l'estratègia de fugida endavant que ha caracteritzat la política educativa d'aquest govern.

Comitè de Vaga de l'Assemblea de Docents


dimarts, 14 octubre de 2014

Escolta Taula Educativa

El darrer programa de ràdio de l'Assemblea de Docents, Taula Educativa, ja està al vostre abast. Hi trobareu un repàs de l'actualitat (en aquest cas, a Estarellas); comptam amb la participació de pares l'IES Son Pacs. Escoltareu preguntes punyents a l'Hora del pati; repassareu els 'Tremending tòpics' o podreu escoltar el segon episodi de les investigacions d'Alo Camps, de la mà de Mr Frog... això i més, cada dimecres de 18 a 19 h. Perquè la informació és poder i perquè no volem que ens enganin.

http://www.ivoox.com/141008-taula-educativa-audios-mp3_rf_3587749_1.html